Technikiáda – obecná pravidla hry

 1. Účastníky hry Technikiáda mohou být žáci základních škol (dále jen žák) v České republice.  Registrace žáka je bezplatná a realizuje se prostřednictvím registračního formuláře REGISTRACE.
 2. Žák se stává účastníkem hry Technikiáda po jeho registraci v systému Elektronické evidence dovedností Technikiády (dále jen ELED), která je realizována se souhlasem zákonného zástupce. Registraci žáka může realizovat v systému: 
  • přímo zákonný zástupce (který bude mít vždy administrační status profilu žáka) 
  • nebo prostřednictvím pedagoga registrované ZŠ, který bude deklarovat, že daný souhlasem zákonného zástupce má.
 3. Elektronická evidence dovedností Technikiády je spravována v systému Registr praxí společnosti Centrum praxí s.r.o., která je smluvním partnerem projektu Technikiáda a je součástí smluvních evidencí vycházejících z předpisů a nařízení o GDPR
 4. V osobní kartě dovedností žáka, která vznikla registrací v ELED, mu budou evidovány získané body za splněné aktivity, úkoly a zadání – herní tokeny zvané TECHcoiny. Ty se načítají v průběhu celého ročníku Technikiády (školní rok vč. prázdnin). Na začátku nového ročníku Technikiády jsou herní tokeny vynulované a žáci začínají novou hru. S evidencí tokenů jsou v jeho profilu (osobní kartě dovedností) evidovány již získané dovednosti, schopnosti či jejich úroveň, a tímto si žák vede osobní evidenci svého dovednostního potenciálu, který se mu podařilo rozvinou nebo získat. Tato evidence získaných dovedností v osobní kartě žáka zůstává zachovaná i při přechodu do dalšího ročníku hry.
 5. Žák aktivitou ve hře a svými získanými TECHcoiny podporuje v soutěžní hře nejen sebe, ale také: 
  • svou třídu a školu, kterou navštěvuje
  • svůj kroužek nebo dílnu, který navštěvuje
  • svou obec, město, kraj
   Ve všech těchto kategoriích budou každoročně oceňování nejúspěšnější v získávání herních tokenů a také ti, kteří svou činností vytvořili inspirativní programy a aktivity pro žáky ZŠ s cílem podpořit a rozvinout jejich dovednosti.

6. Herní tokeny – TECHcoiny 

Počet získaných tokenů – TECHcoinů bude uváděn u každé registrované aktivity Technikiády, které se bude moci žáka aktivně zúčastnit. Získané Tokeny i dovednosti budou načítány prostřednictvím QR kódů do ELED žáka (potažmo třídy, školy, kroužku…). Zároveň u části aktivit bude možné získat také herní odznak Technikiády (nálepka s QR kódem), který si žák bude moci nalepit do svého Osobního deníku Technikiády (osobní záznamník realizovaných akcí a aktivit, které mu pomohly k získání nových dovedností nebo jejich rozvoj – „mé osobní příběhy“). Zde si k tomuto odznaku bude moci evidovat své poznámky, fotografie dokladující realizovanou dovednost nebo vzpomínkové foto, může si zde tuto aktivitu graficky ztvárnit (namalovat, udělat počítačový obrázek…). Tento herní odznak (nálepka) má 2 části:

 • 1. část se lepí do deníku k zápisu o dané aktivitě
 • 2. část – grafický kód, se lepí na poslední listy v deníku, kde se kódy shromažďují. Po zaplnění všech políček daného listu, žák tento list vystřihne a odešle fyzicky do Koordinačního centra Technikiády, které mu zašle Kartu superschopnosti. Karta superschopnosti je cenina, která může sloužit ke vstupu na zajímavé akce a nebo může být s jinými hráči směněna za stanovených podmínek za jinou kartu superschopnosti. Výhoda karet superschopnosti je ta, že žáky pustí na akce, které jsou hodnoceny velkým množstvím TECHcoinů nebo přímo podmíněny prokázáním Kartou superschopnosti.

7. Úroveň získaných dovedností

V rámci jednotlivých dovednostních okruhů hry, budou v některých dovednostních disciplínách nastaveny kategorie úrovně získaných dovedností 

– od Pozorovatele (při registraci a vstupu do této dovednostní disciplíny,) přes kategorii Začátečník (již si dovednost vyzkoušel), Učeň (získání základní dovedností v této dovednostní disciplíně), po kategorii Mistr (dosažení hraniční úrovně v této dovednostní disciplíně). 

8. Herní náročnost dovednostního okruhu – level

U mnohých dovednostních okruhů bude ještě mimo úrovně získaných dovedností nastavena tzv. herní náročnost – level dovednostní disciplíny. Toto dělení umožní žákům se v daných dovednostních okruzích zlepšovat, zvyšovat kvalitu dané dovednosti (či souborů dovedností) s ohledem na jejich zvyšující se věk, přesun do vyšších ročníků ZŠ a také osobního zájmu se v tomto dovednostním okruhu zlepšovat, zvyšovat kvalitu a rozsah svých dovedností, talentů a schopností. 

9. Doba trvání hry Technikiáda

Hra vždy začíná 1. 9. daného roku (letos 1. 9. 2023) jejím oficiálním vyhlášením – při zahájení oficiálního školního roku a končí posledním dnem prázdnin – 31. 8. 2024 

Při zahájení nového školního roku začíná nový ročník hry. 

 • Vyhlášení výsledků této hry za daný školní rok, proběhne v termínu do 31.10.
 • Evidence získaných dovedností za minulý ročník žákovi v ELED zůstává. Tato historie minulých ročníků pomáhá ukázat jaký kus cesty v průběhu hry již zvládl, co nového se naučil a jaký rozvoj svých dovedností udělal. 

V novém ročníku hry začíná žák (hráč) v mnohých dovednostních okruzích na stávajících úrovních, které buď musí obhájit nebo je může zvýšit. V mnohých dovednostech a schopnostech bude v každém ročníku začínat tzv. od nuly. Ale v každém případě si užije nový herní rok s novými výzvami, akcemi a zážitky. (Tuto informaci získá u nastavení dovednostního okruhu, akce nebo aktivity při zahájení daného ročníku Technikiády)

Názvosloví hry Technikiáda (zkráceně TEDA):

Technikiáda – nová galaxie, kde získáváte nové dovednosti, rozšiřujete své znalosti, schopnosti a talenty. Objevíte nové dovednostní okruhy a možnosti svého rozvoje. A možná naleznete i místo, kam budete chtít dojít (školu nebo zaměstnání svých snů).  Našem motto je: Úspěch může zažít každý. 

ELED – elektronická evidence dovedností Technikiády

Každý hráč (žák) bude mít v tomto systému svou osobní kartu dovedností. Na tomto místě se v rámci hry evidují získané dovednosti, splněné úkoly i aktivity, a také získané herní body TECHcoiny za dané herní období. Hráč (žák) a jeho rodič (zákonný zástupce) budou mít díky ELED přehled o získaných dovednostech, splněných úkolech či aktivit a také stav získaných TECHcoinů.

TECHcoin – token, bod, odznak

V průběhu hry budete sbírat TECHcoiny. Zaevidované aktivity, úkoly, dovednosti budou v rámci Technikiády naceněny počtem TECHcoinů, které budete moci získat. TECHcoiny se načítají v průběhu školního roku a prázdnin. Začátkem nového školního roku se vždy bodový účet žáka vynuluje. Evidence získaných dovedností, jejich úroveň nebo získané schopnosti zůstávají zachovány a přechodem na nový školní (herní) rok se nemění.

TECHcoiny se načítají:

 • Načtením QR kódu mobilem za realizací aktivity, úkolu, získání dovednosti
 • Získáním odznaku (nálepky) Technikiáda spojená s danou aktivitou nebo úkolem.

Tyto odznaky mají 2 části – první se nalepí do Osobního deníku Technikiády k popisu aktivity, úkolu nebo dovednosti, které se tento odznak týká; druhá část se nalepí na arch, který je v zadní části Osobního deníku Technikiády. Zaplněný arch nálepkami je možné směnit za Kartu superschopnosti. 

Odznak Technikiády je také opatřen QR kódem, díky kterému se také zaeviduje jako TECHcoin do žákovy evidence.

 • Za soutěžní období lze připsat TECHcoiny za stejnou aktivitu u stejného poskytovatele aktivity pouze jednou.

PAT – poskytovatel aktivity Technikiády

Základní školy, organizace, které budou zaregistrované  v rámci Technikiády a budou poskytovat hráčům (žákům) v rámci Technikiády aktivity, úkoly, možnost získání dovedností a zároveň jejich splněním  získání herních bodů TECHcoinů. Budou uvedeni v seznamu PAT a v jejich prostorách bude vždy umístěno logo Technikiády a popis aktivit, úkolů a získaných dovedností, které u nich mohou hráči (žáci) získat.

T- point – je místo, kde může hráč získat TECHcoin za nějakou aktivitu, úkol, získanou dovednost. Evidence T-pointů bude uvedena na webových stránkách www.technikiada.cz. Tato místa budou označena logem Technikiády. Na těchto místech bude vždy uvedeno za jakou aktivitu, úkol nebo dovednost je možné získat TECHcoin.

DOTcom a TECHNIkom
Je vyšší označení T-pointu, které udílí vyhlašovatel Technikiády. Získat ho mohou poskytovatelé aktivit Technikiády za vysokou kvalitu, kreativitu a rozsah poskytovaných aktivit účastníků Technikiády. Některá tato ocenění budou předávána na základě veřejného hlasování žáků a veřejnosti. Status DOTcom a TECHNIkom je čestné ocenění, které je možné v průběhu Technikiády udělit, ale také odebrat. Hierarchicky je TECHNIkom vyšším statusem k DOTcomu.

Karta superschopnosti je cenina, která může sloužit ke vstupu na zajímavé akce a nebo může být s jinými hráči směněna za jinou kartu superschopnosti. Výhoda karet superschopnosti je ta, že žáky pustí na akce, které jsou hodnoceny velkým množstvím TECHcoinů.

Osobní deník Technikiády (deník příběhů získaných dovedností) – 

Každý kapitán na výpravě nebo vedoucí výpravy si vede svůj deník. Takový deník si může vést každý hráč Technikiády. Do deníku si může hráč zapisovat své poznámky k realizované aktivitě, úkolu či získané dovednosti, může si tam nalepit fotografii nebo nakreslit obrázek. Osobní deník je také místem, kde se lepí získané odznaky (nálepky) a díky jejich získávání může získat zajímavé dárky z koše odměn.

Průvodci – rodiče, učitelé žáků, vedoucí kroužků a aktivit Technikiády

Tito průvodci rádi hráčům pomohou k získaní potřebných dovedností, splnění úkolů nebo aktivity a tím získání co nejvíce TECHcoinů, odznaků Technikiády a mnoho skvělých zážitků. Budeme rádi, pokud se u této hry budou dobře bavit jak hráči, tak jejich průvodci. Je to hra a měla by to být také zábava. 

T7 – OPEN 

Týden otevřených dílen a provozů – celorepubliková akce Technikiády, kdy se můžete seznámit nejen ve svém okolí v průběhu jednoho týdne s dílnami, technickými provozy firem nebo škol. 

Žáci základních škol se mohou pochlubit veřejnosti v průběhu tohoto týdne se svými dílnami, učebnami, které ke své výuce a získávání dovedností používají, a také mohou ukázat co vše v těchto dílnách a učebnách umí udělat nebo vytvořit. 

Výzvy 

jsou krátkodobé úkoly a zadání, která se vyhlašují nepravidelně v průběhu herního roku. Výzvy mohou být celorepublikové nebo jen regionální. Díky jejich plnění mohou hráči získat za svou aktivitu další TECHcoiny, zajímavé dárky a samozřejmě nové dovednosti nebo zajímavé informace. Informace o výzvách budou uváděny na ww.technikiada.cz a hráči o nich budou informování prostřednictvím registračních mailů.

Partneři
Záštita