Jak se mohu do projektu jako obec, město či kraj zapojit?


obec, město (městské části)

Jsou významnými partnery projektu Technikiáda.  Na základě statusu zřizovatelů základních škol mají vliv na vytváření technického zázemí a materiálních podmínek k uskutečňování vzdělávacího programu. Mají zároveň povědomí o podnikatelských subjektech, institucích, dalších vzdělávacích a volnočasových organizací, které podnikají nebo působí v jejich obci, městské části či městě. 

Jejich aktivní role v rámci projektu Technikiáda nabízí několik možností: 

 1. podpořit pedagogy a ředitele základních škol, kteří mají zájem se k projektu Technikiáda a vlastní hře žáků základních škol aktivně připojit
 2. iniciovat a podpořit zájem žáků základních škol a jejich rodičů k aktivní účasti a zapojení do dovednostně-vzdělávací hry Technikiáda (informační linie o projektu a aktivitách v jejich regionu s tím spojených)
 3. podpořit registraci stávajících akcí a aktivit v regionu do elektronické evidence dovedností Technikiády (informační linie o projektu a aktivitách v jejich regionu s tím spojených)
 4. v případě zájmu v regionu podpořit vznik nových aktivit a akcí, které by svým formátem mohly být součástí projektu Technikiáda a registrovat je do projektu
 5. vytvořit soutěžní prostředí v regionu a ocenit v rámci daného ročníku aktivity, které jednotlivé školy, pedagogové či poskytovatelé aktivity Technikiády z jejich obce, městské části, města realizovali a ocenit i výsledky, kterých v rámci vzdělávací hry Technikiáda dosáhli žáci jejich škol
 6. vytvořit prostor pro možnost vzniku komunikačního prostoru  mezi žáky a úřadem obce, města , městskou částí prostřednictvím formátu servisního učení, které může být velmi přínosnou a zajímavou komunitní aktivitou žáků a základních škol
 7. podpořit aktivní propojení základních škol s firmami či institucemi podnikající či pracující na území jejich obce, městské části, města a jejich aktivní spolupráci v rámci aktivit a akcí dovednostně-vzdělávací hry Technikiády 
 8. v rámci svého regionálního působení podpořit rozvoj a využití technologické podpory elektronické evidence dovedností pro aktivity Technikiády – region, které by obec, městská část, město rádi aktivně využívali a pro účely rozvoje formálního i neformálního vzdělávání v jejich regionu.

Více informací k zapojení obcí, měst, městských částí do projektu Technikiáda získáte prostřednictvím webináře, který byl určen partnerům z řad obcí, měst a městských částí. Webinář si můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/live/QycWbqWRhBI?si=ssxZcTMidNlUjUVl

Základní registrace partnera v kategorii obec, město, městská část a jeho aktivní přistoupení k projektu je ZDARMA. Registraci je možné realizovat ZDE.

Rozšířená spolupráce s jednotlivými obcemi, městy je v rámci Technikiády uzavírána smlouvou, v rámci které jsou specifikovány základní rámce spolupráce a podpory, včetně prioritních oblastí, o které má obec, město zájem v rámci daného ročníku Technikiády rozvíjet.

Máte-li další dotazy, směřujte je na e-mail: nytrova@technikiada.cz. Rádi na ně odpovíme a pomůžeme z nastavením vhodného formátu spolupráce v rámci projektu a hry Technikiáda.

Kraje

Kraje a krajská samospráva jsou významnými partnery v oblasti rozvoje a poskytování dalšího vzdělávání žákům po ukončení základní školy. Jsou zřizovateli středních i odborných škol a mají nejen vliv na vytváření jejich technického zázemí a materiálních podmínek k uskutečnění vzdělávacích programů těchto škol, ale také mají zájem rozvíjet a naplňovat ty vzdělávací obory, které regionu přinášejí a budou přinášet rozvoj a nové investice, a to hlavně k realizací investičních záměrů ve kterých hraje důležitou úlohu tzv. práce s přidanou hodnotou je spojená s vysokou odborností.

Kraje významným způsobem koordinují rozvojové programy regionů z pohledu zaměstnanosti, spolupráce s významnými investory do rozvoje technologických celků nových podnikatelských aktivit a neposlední řadě sociálních dopadů těchto rychlých změn, rozvoje nebo stagnace v rámci jejich regionu. Krajské úřady spolupracují s řadou významných asociací, oborových sdružení na krajské úrovni a koordinují společně mnoho významných rozvojových a inovativních programů. Z tohoto pohledu je jejich aktivní zapojení a podpora projektu Technikiáda zásadní a významná. 

Navíc, kraje jako zřizovatelé středních a odborných škol, projevují zájem o aktivní a pravidelné propojování těchto škol s žáky základních škol, kteří mají potenciál být po ukončení základní školní docházky žáky těchto škol.

Aktivní role kraje v rámci projektu Technikiáda nabízí několik možností: 

 1. podpořit aktivní úlohu středních i odborných škol a jejich aktivní zapojení do projektu Technikiáda (informační linie o projektu i hře směrem k těmto školám)
 2. iniciovat zájem SŠ a OŠ škol a pedagogů se do tohoto projektu zapojit ve formátu poskytovatele aktivity Technikiáda a podpořit jejich zájem se registrovat do projektu s aktivitami pro žáky základních škol;
 3. podpořit a iniciovat zájem registrovat a monetizovat v rámci Technikiády aktivity, akce a projekt, které jsou již v regionu pravidelně pro žáky ZŠ realizované
 4. v případě zájmu SŠ a OŠ případně dalších organizací a firem podpořit vznik nových aktivit a akcí, které by svým formátem mohly být součástí nabídky zajímavých a přínosných aktivit/akcí pro žáky základních škol v oborech a oblastech vycházejících z formátu projektu Technikiáda a 
 5. ocenit v rámci daného ročníku aktivity, které jednotlivé školy, pedagogové, žáci či spolupracující poskytovatelé aktivity Technikiády z jejich kraje realizovali a ocenit je v rámci krajského vyhodnocení ročníku Technikiády v národních i krajských kategoriích na úrovní kraje
 6. podpořit aktivní propojení středních a odborných škol se základními školami v oblasti školního kariérového poradenství a rozvoje kariérové gramotnosti, dovedností i kompetencí žáků základních škol. Do tohoto systému kooperace zprostředkovat aktivní propojení firem a institucí podnikajících či pracující na území jejich kraje v rámci vzniku a společné realizace aktivit/akcí projektu Technikiáda s definicí a formováním zásadních a důležitých oblastí podpory a rozvoje v daném kraji. V každém kraji mohou být definovány jiné podporované oblasti a tím může být rozdíly formát krajských aktivit/akcí v rámci formátu projektu Technikiáda.
 7. V rámci svého regionálního působení podpořit rozvoj a využití technologické podpory elektronické evidence dovedností pro aktivity Technikiáda – regionkteré by kraj aktivně využíval účely rozvoje formálního i neformálního vzdělávání v jejich regionu.

Základní registrace partnera v kategorii kraj a jeho aktivní přistoupení k projektu je ZDARMA. Registraci je možné realizovat ZDE.

Spolupráce s jednotlivými kraji je v rámci Technikiády uzavírána smlouvou, v rámci které jsou specifikovány základní rámce spolupráce a podpory, včetně prioritních oblastí, o které má kraj zájem v rámci daného ročníku Technikiády rozvíjet.

Máte-li další dotazy, směřujte je na e-mail: nytrova@technikiada.cz. Rádi na ně odpovíme a pomůžeme z nastavením vhodného formátu spolupráce v rámci projektu a hry Technikiáda.

Partneři
Záštita